ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

O fundacji

Fundacja 4E jest organizacją która działa na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, promowania odnawialnych źródeł energii, edukacji ekologiczne oraz elektromobilności.

 • Pozyskiwanie środków, realizacja oraz wsparcie procesów inwestycyjnych w obszarach odnawialnych źródeł energii (OZE), elektromobilności i innych, na rzecz podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wykorzystania energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Działania na rzecz rozwoju elektromobilności.
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kształtowania polskiej energetyki, zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju.
 • Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii.
 • Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez efektywne wykorzystanie potencjału wszystkich krajowych źródeł energii.
 • Działania na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki zrównoważonej i elektromobilności.
 • Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej.
 • Działanie na rzecz tworzenia generacji rozproszonej źródeł energii.
 • Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.
 • Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności inwestycyjnej w energetyce.
 • Edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z energetyką zrównoważoną.
 • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność ekologiczna, naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności.
 • Organizacja imprez edukacyjnych, kulturowych, sportowych.
 • Organizacja działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja międzypokoleniowa, ochrona środowiska, ekologia, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna).
 • Wspieranie i organizowanie działań promujących odnawialne źródła energii.
 • Promocja i rozwój świadomości ekologicznej, zrównoważonego rozwoju, ochrony i kształtowania środowiska, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz elektromobilności.
 • Edukacja ekologiczna, edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego, ochrony i kształtowania środowiska, odnawialnych źródeł energii (OZE), efektywności energetycznej, elektromobilności oraz działania wspierające tę edukację.
 • Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych, inicjatyw sprzyjających rozwojowi zrównoważonemu i pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE), elektromobilności, efektywności energetycznej oraz tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności.
 • Tworzenie warunków organizacyjnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony i inżynierii środowiska, energetyki, zrównoważonego rozwoju, ekologii, produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE), efektywności energetycznej oraz elektromobilności.
 • Wspieranie społecznych ruchów ekologicznych, ruchów służących zrównoważonemu rozwojowi, ochronie i kształtowaniu środowiska, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), efektywności energetycznej, elektromobilności.
 • Rozwój form swobodnego przepływu, między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo-technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, energetyką, ekologią, zrównoważonym rozwojem, pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE), efektywnością energetyczną elektromobilnością.
 • Propagowanie idei ochrony środowiska, ekologii, zrównoważonego rozwoju, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), efektywności energetycznej oraz elektromobilności oraz uwzględniania ich praw w rozwoju kraju, województw, powiatów, gmin i społeczności lokalnych.
 • Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój, stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), wzrost efektywności energetycznej obiektów oraz rozwój elektromobilności.
 • Oddziaływanie na świadomość społeczeństw, co do stanu środowiska naturalnego, ekologii, zrównoważonego rozwoju, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), efektywności energetycznej oraz elektromobilności.
 • Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i kształtowania środowiska, zrównoważonego rozwoju, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), elektromobilności oraz efektywności energetycznej.
 • Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej rozwojowi zrównoważonemu, ekologii, ochronie i kształtowaniu środowiska, ochronie dziedzictwa przyrodniczego i ochronie zwierząt, pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE), elektromobilności oraz efektywności energetycznej.
 • Popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, rozwoju elektromobilności, zwiększeniu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), efektywności energetycznej.
 • Działania wspierające rozwój proekologicznej przedsiębiorczości.
 • Prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności zmierzającej do ograniczenia aktualnego zużycia i racjonalnego wykorzystania energii, oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz elektromobilności.
 • Działania wspierające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie pozarządowe organizacje proekologiczne.
 • Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 • Inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów wychowawczych, edukacyjnych, profilaktycznych.
 • Prowadzenie badań i studiów w zakresie objętym celami Fundacji.
 • Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej i merytorycznej osobom, instytucjom, organizacjom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
 • Monitorowanie działań instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego w ramach nadzoru obywatelskiego oraz podejmowanie działań mających na celu eliminację niewłaściwych praktyk.
 • Promocję działań związanych z celami Fundacji.
 • Wyjazdy studyjne za granicę.
 • Organizowanie wystaw, imprez plenerowych, festynów, koncertów.
 • Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji Samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
 • Rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych związanych z celami Fundacji.
 • Formułowanie wniosków i postulatów wynikających z potrzeb szeroko rozumianego sektora energetycznego, podejmowanie działań do ich realizacji oraz publiczne wyrażanie opinii.
 • Oddziaływanie na administrację rządową, samorządową i organizacje zawodowe oraz współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi.
 • Krzewienie idei przyjaznych środowisku metod wytwarzania, przesyłu oraz magazynowania energii elektrycznej i innych form energii, a także i poszanowania energii.
 • Działanie na rzecz ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów w obszarze rynku energii.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej zagadnień związanych z sektorem energetycznym, prowadzenie działalności stypendialnej.
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje związane z budową instalacji i systemów wytwarzania, dystrybucji oraz magazynowania energii elektrycznej i innych form energii.
Ochrony środowiska
Odnawialnych źródeł energii
Edukacji ekologicznej

Nasz skład

Fundator

Jakub Stęchły
Przewodniczący Rady Fundacji / Fundator

Rada Fundacji

Magdalena Dembińska
Członek

Małgorzata Stęchły
Członek

Zarząd

Bartosz Bekiersz
Prezes Zarządu

EDUCATION | E-MOBILITY | ENERGY | EFFICIENCY

Nasze działania

PartnerzyKontakt

Fundacja 4E
Ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 12/1
41-902 Bytom

biuro@fundacja4e.org

Bartosz Bekiersz
bartek@fundacja4e.org
+48 603 171 799

Dane rejestrowe:
http://krs-pobierz.pl/fundacja-4e-i6705228

Formularz kontaktowy: